Uzávierka: 12. október 2016
Maximálna výška grantu: 2000 eur

Nadácie Volkswagen Slovakia otvára grantový program Zelené vzdelávanie, ktorého zámerom je podporiť vzdelávanie detí v oblasti životného prostredia a ekológie v spolupráci s materskými a základnými školami, občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami podporujúcimi ekologické vzdelávanie detí.

Cieľom programu je:

  • podpora vzdelávacích aktivít v oblasti životného prostredia a ekológie
  • rozširovanie informovanosti o rôznorodých možnostiach ochrany životného prostredia prostredníctvom environmentálnej výchovy na školách
  • podpora kreativity a environmentálneho myslenia u detí a mládeže
  • podpora verejnoprospešných, environmentálne zameraných, aktivít detí a mládeže

Základné školy, občianske združenia a neziskové organizácie pôsobiace na Slovensku môžu svoje žiadosti o grant podávať najneskôr do 12. októbra 2016.

Podrobnejšie informácie o grantovom programe si prečítaj v tomto odkaze.