Hľadáme mládežníckych delegátov/ delegátky VIII. cyklu EDM

Hľadáme mládežníckych delegátov/ delegátky VIII. cyklu EDM

Národná pracovná skupina pozostávajúca z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Asociácie krajských rád mládeže (AKRAM), Združenia informačných a poradenských centier mladých (ZIPCeM), Študentskej rady vysokých škôl Slovenskej republiky (ŠRVŠ) a Rady mládeže Slovenska (RmS) hľadá troch aktívnych mladých ľudí na pozíciu

MLÁDEŽNÍCKY DELEGÁT/ MLÁDEŽNÍCKA DELEGÁTKA počas VIII. cyklu Európskeho dialógu s mládežou s témou “Priestor a participácia pre všetkých” projektu Európsky dialóg s mládežou

Cieľom Európskeho dialógu s mládežou je podporiť aktívnu účasť mladých ľudí na demokratickom živote spoločnosti. V rámci cieľa mládeže číslo 9 “Priestor a participácia pre všetkých” je záujem posilniť demokratickú participáciu a autonómiu mladých ľudí a poskytnúť špecializované priestory pre mládež vo všetkých oblastiach spoločnosti. Mladí ľudia sú nedostatočne zastúpení v rozhodovacích procesoch, ktoré sa ich týkajú, hoci ich angažovanosť je pre demokraciu rozhodujúca. Potrebujú prístup k fyzickým priestorom v ich komunitách na podporu ich osobnostného, kultúrneho a politického rozvoja.

V Rade mládeže Slovenska hľadáme 3 aktívnych mladých ľudí, ktorí sú otvorení, odhodlaní a motivovaní rozvíjať a posilňovať dialóg medzi mladými ľuďmi a volenými zástupcami na miestnej, regionálnej úrovni, národnej a medzinárodnej úrovni. Mládežnícki delegáti/mládežnícke delegátky budú vybraní na obdobie od septembra 2020 do konca roka 2021.

 

Kritériá:

 • vek 18 – 29 rokov (kritérium splnia tí, ktorí k 15.9.2020 budú mať minimálne 18 rokov a maximálne 29 rokov),
 • Znalosť anglického jazyka na komunikatívnej úrovni,
 • časová flexibilita (byť k dispozícii na zapojenie sa do aktivít na Slovensku aj v zahraničí – semináre s mladými ľuďmi, konferencie, okrúhle stoly, fokusové skupiny počas konzultácií),
 • skúsenosť s prácou s mládežou, dobrovoľníctvom, aktívnym občianstvom, nezávislými mládežníckymi iniciatívami,
 • záujem o témy a problémy súvisiace s mládežou na Slovensku,
 • chuť rozvíjať a posilňovať dialóg medzi mladými ľuďmi a volenými zástupcami na miestnej, regionálnej úrovni, národnej a medzinárodnej úrovni,
 • otvorenosť, odhodlanosť a motivácia meniť veci okolo seba,
 • preukázateľné schopnosti líderstva,
 • schopnosť práce v tíme aj samostatne.

 

 

Úlohy:

 • aktívne sa zaujímať o problémy a výzvy, ktorým mladí ľudia na Slovensku čelia,
 • aktívne sa podieľať na zlepšovaní pozície mladých ľudí na Slovensku prostredníctvom zapájania sa do rôznorodých propagačných a vzdelávacích aktivít projektu (semináre s mladými ľuďmi, konferencie, okrúhle stoly, fokusové skupiny počas konzultácií),
 • spolupracovať s Radou mládeže Slovenska na príprave podkladov na konferencie Európskeho dialógu s mládežou,
 • zúčastniť sa troch mládežníckych konferencií, ktoré sa uskutočnia v Nemecku, Portugalsku a Slovinsku,
 • aktívne prezentovať názory mladých ľudí na konferenciách Európskeho dialógu s mládežou,
 • aktívne sa podieľať na tvorbe politík pre mládež na konferenciách Európskeho dialógu s mládežou i mimo nich,
 • prezentovať výsledky konferencií mladým ľuďom a ľuďom z mládežníckeho sektora prostredníctvom sociálnych sietí, okrúhlych stolov, stretnutí s národnou pracovnou skupinou Európskeho dialógu s mládežou či policy maker-mi

 

 

Konferencie VIII. cyklu Európskeho dialógu s mládežou s témou “Priestor a participácia pre všetkých” sú naplánované nasledovne (možné zmeny termínov v súvislosti so situáciou týkajúcou sa šírenia ochorenia COVID-19) :

 1. Nemecko (október 2020) – konferencia s témou ako dosiahnuť cieľ mládeže číslo 9 “Priestor a participácia pre všetkých” – s najväčšou pravdepodobnosťou sa konferencia uskutoční online
 2. Portugalsko (marec 2021) – prezentovanie zistených výsledkov z diskusií a stretnutí s mladými ľuďmi
 3. Slovinsko (október 2021) – záverečné prezentovanie výsledkov z online ankety s mladými ľuďmi

 

 

Prečo sa prihlásiť:

 • získaš skúsenosti s prezentovaním svojich myšlienok,
 • získaš skúsenosť v reprezentácii Slovenska na medzinárodnej úrovni,
 • môžeš byť hlasom mladých ľudí na Slovensku,
 • môžeš prispieť k pozitívnej zmene verejných politík týkajúcich sa mládeže,
 • zažiješ atmosféru medzinárodných konferencií v príjemnom mladom kolektíve,
 • spoznáš mnoho inšpiratívnych ľudí,
 • pozícia je neplatená, no cestovné, ubytovanie a strava na konferenciách a v rámci Slovenska sú kryté.

 

 

Ako sa prihlásiť?

V prípade záujmu, prosíme o:

 • vyplnenie prihlášky,
 • zaslanie CV na adresu topolsky@mladez.sk najneskôr do 31.8.2020.

 

 

Výberové konanie je dvojkolové. 

Postupujúci kandidáti budú pozvaní do 2. kola na osobný pohovor (prebiehajúci čiastočne aj v anglickom jazyku) v priestoroch Elf Hub-u na Štúrovej 3 v Bratislave* pred komisiou zloženou zo zástupcu MŠVVaŠ SR, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, AKRAM, ZIPCeM, ŠRVŠ a RmS počas týždňa od 7.-11.9.2020.

*v závislosti od aktuálnej situácie týkajúcej sa šírenia ochorenia COVID-19 sa môže pohovor uskutočniť online