Práve v týchto dňoch prebieha nové kolo štruktúrovaného dialógu, v ktorom môžeš vyjadriť svoj názor na to, ako sú zapájaní znevýhodnení mladí ľudia. Tento systém, ktorým Európska únia zohľadňuje názory mladých ľudípri svojich rozhodnutiach, funguje v 1,5 ročných cykloch. Tie sú rozdelené na polročné obdobia, v ktorých sa téma daného cyklu rieši podrobnejšie. Každý pol rok tak EÚ prostredníctvom European Youth Forum šíri dotazník, ktorým môžeš vyjadriť, čo si myslíš o problémoch, ktoré sa týkajú mládeže. V novom cykle je to téma inklúzie, ktorú otvára tento dotazník.

Načo dotazník?

Odpovede z dotazníkov jednotlivých krajín sa zozbierajú a na ich základe sa vypracuje niekoľko oblastí odporúčaní pre EÚ. Tieto odporúčania sa do finálnej podoby formulujú na stretnutí všetkých zúčastnených krajín a na ich základe príjma rozhodnutia Rada Európskej únie a ministerstvá mládeže/školstva v jednotlivých krajinách. Ako to vyzerá na záverečnej konferencii sme už písali, ale čo sa deje s odporúčaniami európskej mládeže ďalej?

Čo s odpoveďami?

Odporúčania z poslednej konferencie boli zaslané zástupcom 27 členských štátov, Chorvátska a Európskej komisie, a boli tak prediskutované pracovnou skupinou zameranou na mládež. Témou bola participácia mladých ľudí na demokratickom živote – teda ako sú mladí zapojení do rozhodovania o dôležitých veciach. Odporúčania z konferencie na Cypre boli zapracované do uznesení Rady, týkajúcich sa zapájania mladých ľudí, s dôrazom na tých s migrantským pôvodom. Zároveň Rada tieto odporúčania i tie z predchádzajúcich stretnutí vo Varšave a Sore zapracovala aj do rozhodnutia o participácii mladých ľudí na demorkatickom živote v Európe a ďalšom rozvíjaní štruktúrovaného dialógu.

 A kam ešte prasiatko vaše odpovede zanieslo?

Všetky dokumenty boli zaslané aj the Working Party of Social Questions (SOC), the Education Committee (EDUC), the Committee on Cultural Affairs (CULT) a the Working Party of Foreign Relations Counsellors (RELEX). 14 odporučení spolu so záznamom konferencie bolo distribuovaných všetkým zodpovedným ministrom, ktorí tak získali lepšiu predstavu o priebehu konzultácii s mladými ľuďmi. Ministri Rady pre mládež tiež prijali aktualizovanú správu Rady a Komisie, týkajúcu sa európskej spolupráce v oblasti mládeže na roky 2010 – 2018. Tá obsahuje evaluáciu štruktúrovaného dialógu (okrem iného je uvedená aj pochopiteľná  potreba zjednodušiť a sprístupniť jeho jazyk, kvík!), údaje o efekte krízy na mládež v EÚ a podporu neformálneho a informálneho vzdelávania.

Ak chceš vedieť viac, prečítaj si zmieňované dokumenty: o zapájaní do demokracie, o participácii predovšetkým mladých migrantov a dohodu Rady a Komisie o európskej spolupráci.

Zdroj: Youth Board of Cyprus