Dokedy: 31. máj 2019
Kde: Žilinský samosprávny kraj
Kedy: čím skôr - február 2020

V Rade mládeže Slovenska v rámci projektu Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže hľadáme regionálnu koordinátorku alebo koordinátora pre prácu s mládežou, organizáciami alebo iniciatívami pracujúcimi s mládežou. 

Požiadavky:
1. Minimálne 5 ročná skúsenosť v oblasti práce s mládežou, neformálneho vzdelávania alebo
organizovania podujatí pre deti a mládež;
2. Ukončený druhý stupeň vysokoškolského vzdelania;
3. Prehľad o fungovaní mládežníckych organizácií a záujem o zvyšovanie povedomia o ich práci a dopade na mladých ľudí;
4. Orientácia v oblasti mládežníckych politík na lokálnej a regionálnej úrovni;
5. Skúsenosť s prípravou a písaním ucelených analytických alebo hodnotiacich dokumentov
vítaná;
6. Skúsenosť s participatívnymi procesmi tvorby verejných politík vítaná, nie je podmienkou.
V rámci náplne práce bude regionálna koordinátorka/ koordinátor zodpovedný za:
1. Vytváranie siete kontaktov a partnerstiev na úrovni regiónu medzi mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v regióne pri práci s mládežou, nezávislými iniciatívami smerujúcimi k podpore mladých ľudí v aktívnom občianstve a miestnymi a regionálnymi samosprávami vrátane organizácie stretnutí miestnych aktérov práce s mládežou;
2. Pravidelné hodnotenie stavu regionálnych politík mládeže a participatívnych prístupov k ich tvorbe;
3. Analýzu miery zapojenia mladých ľudí na miestnej a regionálnej úrovni do tvorby verejných politík voči mládeži;
4. Prípravu (pod vedením Rady mládeže Slovenska) nástrojov na zlepšenie zapojenia mladých ľudí a mládežníckych organizácií a nezávislých iniciatív do rozhodovacích procesov na miestnej a regionálnej úrovni;
5. Pravidelné zasielanie spätnej väzby a komunikáciu s projektovým manažérom RmS;
6. Pravidelné zasielanie newsletterov o dianí v rámci projektu a dianí v rámci ich regiónu.
Čo ponúkame:
1. Partnerstvo na celoslovenskom projekte pod vedením skúsených partnerov – Rada mládeže Slovenska, Nadácia otvorenej spoločnosti a Inštitút pre aktívne občianstvo;
2. Možnosť vytvoriť si sieť kontaktov v rámci regiónu a rozvíjať ich;
3. Práca na základe dohody o pracovnej činnosti cca 200 €/mesačne brutto (podľa počtu odpracovaných hodín) so začiatkom v apríli 2019 a s ukončením projektu v máji 2020,
4. Práca je vhodná popri zamestnaní alebo inej činnosti (dobrovoľníctvo, štúdium, materská/rodičovská dovolenka).
Na prihlásenie na pozíciu prosím zašlite životopis a motivačný list na adresu besedova@mladez.sk.

Ochrana osobných údajov:

Osobné údaje poskytnuté záujemcom o účasť vo výberovom konaní budú spracované len na účel realizácie výberového konania na základe oprávneného záujmu Rady mládeže Slovenska a po skončení výberového konania budú nenávratne zlikvidované bez možnosti ďalšieho prístupu či spracúvania Radou mládeže Slovenska. Osobné údaje poskytnuté záujemcom o účasť vo výberovom konaní nebudú poskytované žiadnym tretím osobám a budú spracúvané podľa pravidiel uverejnených Radou mládeže Slovenska tu: https://archiv.mladez.sk/wp-content/uploads/2018/07/Informa%CC%81cie-o-spracu%CC%81vani%CC%81-a-ochrane-osobny%CC%81ch-u%CC%81dajov-RmS.pdf

 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.