Dokedy: 5. november 2019
Kde: Trnavský kraj
Kedy: čím skôr – máj 2020

V Rade mládeže Slovenska v rámci projektu Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže hľadáme regionálnu koordinátorku alebo koordinátora pre prácu s mládežou, organizáciami, iniciatívami pracujúcimi s mládežou a politiky mládeže.

 

Požiadavky: 

 1. Minimálne 5-ročná prax v oblasti práce s mládežou, participácie mládeže či politík mládeže;
 2. Ukončený III. stupeň vysokoškolského vzdelania;
 3. Orientácia v oblasti mládežníckych politík na lokálnej a regionálnej úrovni;
 4. Prehľad o fungovaní mládežníckych organizácií a záujem o zvyšovanie povedomia o ich práci a dopade na mladých ľudí;
 5. Skúsenosť s prípravou a písaním ucelených analytických, koncepčných alebo hodnotiacich dokumentov;
 6. Skúsenosť s participatívnymi procesmi tvorby verejných politík vítaná, nie je podmienkou.

 

V rámci náplne práce bude regionálna koordinátorka/koordinátor zodpovedný za:

 1. Vytváranie siete kontaktov a partnerstiev na úrovni regiónu medzi mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v regióne pri práci s mládežou, nezávislými iniciatívami smerujúcimi k podpore mladých ľudí v aktívnom občianstve a miestnymi a regionálnymi samosprávami vrátane organizácie stretnutí miestnych aktérov práce s mládežou;
 2. Pravidelný monitoring a hodnotenie stavu regionálnych politík mládeže a participatívnych prístupov k ich tvorbe;
 3. Analýzu obsahov a miery zapojenia mladých ľudí na miestnej a regionálnej úrovni do tvorby verejných politík voči mládeži;
 4. Prípravu (pod vedením Rady mládeže Slovenska) nástrojov na zlepšenie zapojenia mladých ľudí a mládežníckych organizácií a nezávislých iniciatív do rozhodovacích procesov na miestnej a regionálnej úrovni;
 5. Pravidelné zasielanie spätnej väzby a komunikáciu s projektovým manažérom RmS;
 6. Pravidelné zasielanie newsletterov o dianí v rámci projektu a dianí v rámci ich regiónu.

 

Čo ponúkame:

 1. Partnerstvo na celoslovenskom projekte pod vedením skúsených partnerov – Rada mládeže Slovenska, Nadácia otvorenej spoločnosti a Inštitút pre aktívne občianstvo;
 2. Možnosť vytvoriť si sieť kontaktov v rámci regiónu a rozvíjať ich;
 3. Práca na základe dohody o pracovnej činnosti cca 200 €/mesačne brutto (podľa počtu odpracovaných hodín) s nástupom čo najskôr a s ukončením projektu v máji 2020,
 4. Práca je vhodná popri zamestnaní alebo inej činnosti (dobrovoľníctvo, štúdium, materská/rodičovská dovolenka)

 

Na prihlásenie na pozíciu, prosím, zašlite do 5.novembra 2019 svoj životopis a motivačný list na adresu besedova@mladez.sk.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Ochrana osobných údajov:
Osobné údaje poskytnuté záujemcom o účasť vo výberovom konaní budú spracované len na účel realizácie výberového konania na základe oprávneného záujmu Rady mládeže Slovenska a po skončení výberového konania budú nenávratne zlikvidované bez možnosti ďalšieho prístupu či spracúvania Radou mládeže Slovenska. Osobné údaje poskytnuté záujemcom o účasť vo výberovom konaní nebudú poskytované žiadnym tretím osobám a budú spracúvané podľa pravidiel uverejnených Radou mládeže Slovenska TU.