Hlavným zámerom projektu s názvom „Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže“ je zlepšiť verejné politiky prostredníctvom posilnenia participácie detí a mladých ľudí. Projekt rieši ich nedostatočnú účasť a zapájanie sa do vecí verejných, ktoré chápeme ako kľúčové pre ich budúce zapájanie sa do verejného života.
V spolupráci s deťmi a mladými ľuďmi chceme vypracovať zodpovedajúcu dokumentáciu, predstavujúcu teoretický základ práce v oblasti participácie mladých ľudí, ale aj analyzovať už existujúce dokumenty a pripraviť relevantných dospelých ľudí na prácu s mládežou. Projekt sa bude snažiť aj o propagáciu a zatraktívnenie participácie prostredníctvom príkladov úspešných mládežníckych iniciatív a aktivít, a tým o zvýšenie záujmu mladých ľudí o zapojenie do školskej samosprávy a neskôr do života občianskej spoločnosti.

Tento projekt pripravujeme v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Inštitútom pre aktívne občianstvo.

Viac informácií TU.

Znenie memoranda o regionálnej spolupráci v oblasti práce s mládežou v BSK nájdete TU.
Memorandum je určené organizáciám pracujúcim s mládežou, ktoré sa chcú pridať do regionálnej platformy.

Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.